Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), spełniając nasz obowiązek informacyjny, pragniemy zawiadamiać, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma SEGAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (01-391), ul. Anieli Krzywoń 8/48, NIP: 5222832838, REGON: 140796878, KRS: 0000273789 Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: ul. Graniczna 45, 96-321 Słubica A, e-mail: segar@segar.pl.

2. Firma SEGAR Sp. z o.o. powołała Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: ul. Graniczna 45, 96- 321 Słubica A, e-mail: segar@segar.pl. Pełnomocnik nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie: art.6 ust.1 pkt. a, b, c, f RODO, tj.:

  • W celu zawarcia i wykonywania umowy a także po jej zakończeniu w celu zapewnienia sprawnej obsługi posprzedażowej
  • W celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, m.in. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje itp.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia faktury, przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe

W celach wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu m.in.:

  • prowadzenia przez nas bazy potencjalnych kontrahentów, uwzględniającej Państwa dane osobowe, jako przedstawiciela kontrahenta, i nawiązywania współpracy z tymi kontrahentami w przyszłości lub zarządzania zgodami w zakresie przetwarzanych danych osobowych;
  • dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres przez który przedawnią się roszczenia wynikające z umów;
  • marketingu bezpośredniego, tj. kierowania treści marketingowych i ofert promocyjnych Z danych będących naszym prawnie uzasadnionym interesem lub danych uzyskanych na podstawie zgody osoby, której dotyczą, będziemy korzystać do czasu cofnięcia zgody, podjęcia decyzji o wykreśleniu lub usunięcia danego kontrahenta z bazy danych lub zaprzestania prowadzenia bazy kontrahentów – w zależności od tego co nastąpi później.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, usługi transportowe, kurierskie lub pocztowe, a w zakresie dochodzenia naszych roszczeń kancelarie prawne, firmy windykacyjne oraz biura informacji gospodarczej. Odbiorcami Państwa danych będą również organy uprawnione do ich otrzymania.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez: kontakt za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: ul. Graniczna 45, 96-321 Słubica A, e-mail: segar@segar.pl

6. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym w celu zawarcia umowy. Brak podania tych danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy. W innym przypadku niż zawarcie i wykonanie umowy, podanie danych jest dobrowolne. Jednak brak ich podania może spowodować, że kontrahent nie będzie mógł widnieć w prowadzonej bazie kontrahentów.

8. W toku przetwarzania Państwa danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.