Ścianki szczelne stalowe

Ścianki szczelne (potocznie zwane ściankami larsena) budowane są z wzdłużnych elementów zagłębianych w grunt, ściśle jeden obok drugiego. Pojedynczy element nazywany jest grodzicą lub brusem lub potocznie larsenem. Dla zapewnienia szczelności połączeń tych elementów, każdy z nich posiada na długich krawędziach element zamka podłużnego, którego kształt zależny jest od materiału, jak i rodzaju profilu. W produkcji dominują dwa kształty grodzic – U oraz Z – o różnych wymiarach półek i grubościach środników.

Pogrążanie grodzicy w grunt odbywa się, w zależności od materiału i lokalnych warunków, przy pomocy głowicy wibracyjnej (wibromłotu) lub wciskarki, z lądu lub ze sprzętu pływającego. Pogrążone grodzice połączone zamkami tworzą ściankę szczelną (larsena). W budownictwie zastosowanie także mają ścianki szczelne kombinowane wykonane z grodzic różnych typów oraz elementów skrzynkowych i dwuteowych.

Dzięki dużej wytrzymałości na zginanie oraz niepodatności na obrót pod wpływem naporu gruntu, ścianki szczelne tworzą bardzo stateczną konstrukcję. Charakterystyka wytrzymałościowa budowanej ścianki zależna jest od geometrii użytych grodzic i materiału, z którego są wykonane, zaś odporność na obrót uzależniona jest od głębokości jej zakotwienia. Wyznaczenie odpowiedniej głębokości zakotwienia ścianki dla określonego obciążenia, uzależniona jest od rodzaju gruntu i jego charakterystyki w poziomie zakotwienia. W przypadku dużej wysokości naporu gruntu często stosuje się rozwiązanie w postaci poziomego zakotwienia lub rozparcia górnej strefy ścianki szczelnej.

Pogrążamy ścianki szczelne większości dostępnych na rynku profili stalowych typu U i Z, pojedyncze i sparowane.

Do pogrążania i wyciągania profili używamy głowic wibracyjnych (wibromłotów) o ciężarze od 1 do 10 t i sile odśrodkowej od 380 do 1750 kN. Dysponujemy głowicami umożliwiającymi wykonywanie prac blisko istniejących budowli, jak również umożliwiających pogrążanie elementów w trudnych warunkach gruntowych i na duże głębokości. Dysponujemy również wciskarką do bezwibracyjnego pogrążania grodzic, która ma zastosowanie przy pogrążaniu grodzic w sąsiedztwie budynków wysoko narażonych na niekorzystny wpływ drgań oraz w sytuacji gdy z jakiejkolwiek innej przyczyny technologia wibracyjna nie może być zastosowana.

Zastosowanie:

  • zabezpieczenia ścian wykopów
  • regulacja nabrzeży
  • przesłony przeciwfiltracyjne
  • grodze stałe i tymczasowe